GDPR-policy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress och eventuella fotografier som tas i samband med ett övningstillfälle. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka ut övningsprotokoll till dig efter avslutad övning.

Vi har fått dina uppgifter direkt från er eller er lokala övningsledare och/eller övingsansvarig vid din organisation. Det är inte något krav att bifoga namn eller e-postadress. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till databehandlingen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din organisation har ett samarbetsavtal med oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot er organisation. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Three level collaboration - research (3LC) AB (Org nr. 556963-3356). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post på adress dso@3lc.se. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadress dso@3lc.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.